NOORTEKESKUSE KODUKORD

Sisenedes noortekeskuse ruumidesse

 • Võta jalast välisjalanõud, kui need on mustad (porised)
 • Jäta üleriided garderoobi (isiklike asjade eest vastutad ise)
 • Pane kirja oma õige nimi ja tee seda kindlasti loetavalt, kuna see on nii SINULE kui ka noortekeskuse olemasolule kasulik
 • Kõigi noortekeskuse külastajate huvides on paigaldatud turvakaamerad

Pea lugu endast ja teistest – täida viisakusreegleid

 • Ära kakle, ära ropenda ning ära suhtu teistesse külastajatesse lugupidamatult
 • Süüa/juua võib vaid garderoobis/eesruumis
 • Pane prügi prügikasti (isegi siis, kui tegemist pole sinu prügiga)
 • Abista, juhenda ning ole eeskujuks endast väiksematele külastajatele
 • Aseta enda poolt kasutatud vahendid ettenähtud kohale (nt mängud, raamatud)

Sul on õigus

 • Kasutada keskuse lahtiolekuajal pakutud teenuseid ja vara
 • Avaldada enda arvamust ja teha ettepanekuid paremaks keskuse tööks
 • Algatada omal initsiatiivil üritusi, projekte ja neid ellu viia eelnevalt kooskõlastades noortekeskuse töötajatega, abistame sind võimaluse ja sobivuse korral jõu ja nõuga
 • Võtta osa tasuta või sümboolse tasu eest keskuses ja väljaspool keskuse ruume toimuvatest üritustest ja projektidest
 • Kutsuda korrale ja informeerida keskuse töötajat nendest, kes kodukorra reeglitest kinni ei pea

Sul on keelatud

 • Ebaviisakas käitumine teiste noorte ja RANK töötajate suhtes
 • Noortekeskuse territooriumil suitsetamine (ka täisealistel), alkoholi ja teiste mõnuainete tarbimine.
 • Kaklemine ja selle õhutamine teiste noorte seas
 • Omada terariistu (noad, lõiketerad jne)
 • Kahjustada keskuse ja teiste liikmete isiklikku vara (lõhkuda, varastada jne)

Reeglite rikkumise korral rakendatavad meetmed

 • RANK’il on õigus rikkuja keskusest välja saata ning rakendada teatud ajaks noortekeskuse külastamise keeld
 • Kolmanda hoiatuse korral rakendub keskuse külastamise keeld kaheks nädalaks
 • Joobeseisundis noortekeskusesse tulemise korral teavitatakse politseid ja rakendatakse keskuse külastamise keeld kuni kolmeks kuuks

Tahtlikult tekitatud varalise kahju (vargus, vahendite lõhkumine) korral tuleb noorel parandada lõhutud ese, hüvitada selle rahaline väärtus või tuua asemele uus ese!

Ohuolukorrad

 • Märgates midagi ebatavalist või ohtlikku (õnnetusjuhtum, tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad inimesed, kahtlased esemed jne), siis teavita sellest koheselt noorsootöötajat
 • Tulekahju korral välju noortekeskusest lähima ohutuima evakuatsioonitee kaudu
 • Kui vajad abi või on Sul mure, pöördu julgelt noortekeskuse töötaja poole

REEGLID ON MEILE KÕIGILE TÄITMISEKS JA SELLEKS, ET HEA JA TURVALINE OLLA OLEKS! 🙂